การสัมมนา “46 ปี สมอ. คนไทยปลอดภัย อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกล ยั่งยืน”

 

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม  2558

ณ ห้อง EH 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

———————————

1. หลักการและเหตุผล

               ตามที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินงานมาครบรอบ 46 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลากว่าสี่ศตวรรษที่ผ่านมา สมอ. ได้ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความแข็งแกร่งและคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และในโอกาสที่ปี 2558 จะเป็นปีที่ก้าวสู่ AEC สมอ. จึงจะจัดการสัมมนา “46 ปี สมอ. คนไทยปลอดภัย อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกล ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านการมาตรฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

 2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีที่ 46 ปี ของ สมอ.

2.2  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญบทบาทของการมาตรฐานที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม

2.3  เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบความเคลื่อนไหวการดำเนินงานด้านการมาตรฐานก่อนจะเข้าสู่ AEC ในปลายปีนี้

2.4  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สมอ. ให้เป็นที่รู้จัก และเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ สมอ. อันเป็นการแสดงศักยภาพของการมาตรฐานที่มีต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

3.  เนื้อหาการสัมมนา

     3.1  มาตรฐานช่วยธุรกิจติดอาวุธ

3.2  ความสำคัญของมาตรฐานกับการเข้าสู่ AEC 2015

4.  วิธีดำเนินการ

     4.1  ปาฐกถาพิเศษ

4.2 การบรรยาย

     4.3  การเสวนา

5.  กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 1,000 คน)

      5.1   ผู้ประกอบการ

5.2  ประชาชนทั่วไป

6.  กำหนดเวลา/สถานที่

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

พื้นที่กลุ่มเป้าหมายกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

7.  วิทยากร

       7.1  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช

7.2  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร. สมชาย  หาญหิรัญ

7.3  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายหทัย อู่ไทย

7.4  รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 8.  งบประมาณดำเนินการ

        ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย  รับจำนวนจำกัด

9.  ที่ปรึกษาโครงการ

         เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

         กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

11.  ชื่อผู้รับผิดชอบข้อมูล  

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

 

 

 กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 มาที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางรจนา มาดหมาย,
น.ส.บุญศรี เห็นโสภา  นางสาวปาณิสรา  เพชรรัตน์  และนายภัทระ แสงสว่าง   โทรศัพท์ 0-2202-3429, 0-2202-3517
โทรสาร 0-2354 3315 หรือ 0-2354 3157   E-mail : pr.tisi@hotmail.com

ไฟกระพริบ

สีของไฟ ต้องออกสีส้ม หรือเหลืองอำพัน เป็นสีเดียวกับสัญญาณไฟ แดง ส้ม เขียว ที่แยกไฟแดง

ไฟกระพริบมีหลายประเภท  หลายขนาด

ประเภทที่ 1. ไฟกระพริบบอกสัญญาณ ให้ระวังรถเข้าออก

ประเภทที่ 2. ไฟกระพริกบอกสถานะ ปลอดภัย แสดงสีเขียว

 

 

safety shoes

รองเท้านิรภัย safetyshoes มีลักษณะที่ควรเป็นดังนี้

1. หัวแข็ง  เป็นเหล็ก หรือ

2. พื้นหนานุ่ม ทนต่อแรงกดทับ

3. หนังทนทุกสภาพ ทนความร้อน ทนแรงเสียดสี

4. ผลิตจากวัตถุดิบ ชั้นยอด เช่น ยางพาราเกรดดี เส้นใยเหนียว ไม่ขาดง่าย

5. มีมาตรฐาน มอก. ข้อที่..(กำลังหาอยู่)

 

ชื่อวิทยานิพนธ์แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวิทยานิพนธ์แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
GUIDELINES FOR SAFETY INSPECTION AND FIRE PREVENTION IN MEDIUMSIZED AND SMALL-SIZED INDUSTRIAL FACTORIES: A CASE STUDY OF WOODEN FURNITURE FACRORIES.ชื่อนิสิตกนกวรรณ จีระทรัพย์
Knokwan Jeerasupชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารศ. อวยชัย วุฒิโฆสิตอ.ดร. ปรีชญา สิทธิพันธุ์
Asso.Prof. Uaychai Wuttikosit Dr. Preechaya Sittipunชื่อสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชาวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม)
Master. Architecture (Architecture)ปีที่จบการศึกษา2547บทคัดย่อ(ไทย)โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงเนื่องจากมีการเก็บและใช้วัตถุไวไฟ เช่น สีทินเนอร์ ร่วมกับวัตถุติดไฟหรือเป็นเชื้อเพลิงได้การตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดหรืออาจเกิดอัคคีภัย ผลจากการตรวจสอบจะนำไปสู่แนวทางการป้องกันอัคคีภัยทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารมากขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวคิด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย และวิเคราะห์หาส่วนที่นำมาประยุกต์ใช้สำรวจโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กได้ สำรวจสภาพปัญหาในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่างโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานและเสนอแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยระดับของความปลอดภัยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของคนเป็นหลัก การดำเนินการวิจัยเริ่มจากศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี แนวคิด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย เพื่อสรุปหัวข้อพร้อมรายละเอียดที่ต้องใช้ในการสำรวจโรงงาน และนำแบบสำรวจไปเก็บข้อมูลของสภาพปัจจุบันของโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อหาสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยและสำรวจลักษณะการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานและดำเนินกิจการอยู่ในระหว่างการทำวิจัย Continue reading

เครื่องตรวจจับควัน

วิธีการเลือกซื้อ  ต้องดูว่า ควันแบบไหน อาจทดสอบได้หลายอย่าง เช่น จุดธูป ควันบุหรี่ เมื่อมีควัน ก็..ส่งสัญญาณได้ สวิตไปยังเครื่องปั้มน้ำให้ทำงานได้

หมวกนิรภัย

 

คุณสมบัติของหมวกนิรภัย

1.มาตรฐานผลิตภัณต์อุตสาหกรรม มอก. 36-2538 ตรวจได้ที่ http://www.tisi.go.th/
2. น้ำหนักเบา โดยมากแล้วผลิตจาก ABS พลาสติก อะคิโลไนตริล (A)   บิวตาไดอีน (B) และสไตรีน (S)
3. ขอบหมวก รัดแน่นไปก็ปวดหัวได้นะ
4. มีช่องข้างหมวก สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ที่ครอบหู
หน้ากากเชื่อมโลหะ และชุดกระบังหน้า
5. ขนาดรองในสายไนลอน 2.5 ซม. แบบรับกระแทก 6 จุด ช่วยเฉลี่ยรับแรงได้ดีกว่า
6. รองหมวกด้านในปรับขนาดได้  ปรับให้กระชับได้จะดีมาก
7. มีทั้งแบบ ปรับเลื่อน และ ปรับหมุน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 

บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่จำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในจังหวัดชลบุรี

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความปลอดภัย ของพนักงานในการทำงาน

“ทุกส่วนของร่างกายต้องได้รับการคุ้มครอง” ถึงแม้ว่าคนงานจะเผลอ หรือ อุบัติเหตุไม่คาดคิดเิกิดขึ้น

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยก็ต้องทำงาน เพื่อปกป้องร่างกาย ชีวิตของคนทำงาน

เริ่มจากส่วนหัว

1. ศีรษะ  หมวดนิรภัยป้องกัน  สิ่งของตกกระแทรก หรือ หัวไปชนกับของแข็ง

2. ชุดป้องกัน มีหลายประเภท ชุดป้องกันของแข็ง ชุดป้องกันสารเคมี

3. ถุงมือ  ถุงมือป้องกันสารเคมี ถุงมือสำหรับจับของแข็ง ถุงมือป้องกันทั่วไป

4. รองเท้า รองเท้านิรภัย รองเท้าป้องกันสิ่งของตกใส่ เช่นเหล็กตกใส่ หัวรองเท้าต้องแข็ง ทนต่อแรงกระแทก ได้ดี